DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bipzoz.ugporaj.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Metoda przygotowania oświadczenia:

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gopsporaj.pl spełnia wymagania w 99,95 %.

Ułatwienia na stronie

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 Aplikacje mobilne

Brak informacji

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kozłowski, promocja@ugporaj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 314 52 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-360 Poraj,
ul. 3 Maja 25
Tel.: 34 314 50 12
E-mail: goz25@op.pl
Strona internetowa: http://bipzoz.ugporaj.pl 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj.

Przychodnia ma budynek kompleksowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami budowlanymi oraz wymogami Sanepidu.

Posiada zarówno podjazd przed budynkiem, oraz windę dla osób niepełnosprawnych, szatnie dla pacjentów fizjoterapii, a także odpowiednio przystosowane dwie toalety jedna znajduje się na parterze, a druga na piętrze naprzeciwko gabinetu rehabilitacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZOZ Poraj
Data utworzenia:2020-10-07
Data publikacji:2020-10-07
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1499