Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju przy ul. 3-go Maja 25, tel. 34/3145012 zwany dalej: „Administratorem”. 
 2. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych  pisząc na adres : iod@ugporaj.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju.
 1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń.
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa :
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniem danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będziepodejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

25 maja 2018
Czytaj więcej o: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW